Privaatsustingimused

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Recruitment Software OÜ, (registrikood 14936047, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9, 11314), edaspidi ka Haldaja või Meie) töötleb enda Klientide, Klientide esindajate, Kasutajate, Kandidaatide ning teiste andmesubjektide  (edaspidi ka Teie) isikuandmeid seoses nende kasutamisega RecruitLabi Platvormi ja Teenustega. See Privaatsuspoliitika kohaldub, kui kasutate, olete kasutanud või olete avaldanud kavatsust kasutada Recruitment Software OÜ või RecruitLabi Platvormi ja/või Teenuseid, sh proovi- või demoversioonis. See Privaatsuspoliitika kohaldub ka Haldaja potentsiaalsetele klientidele. Käesolevas Privaatsuspoliitikas kasutatud suure algustähega mõisted ja terminid on defineeritud ka Recruitment Software OÜ Kasutustingimustes.

Kirjeldatud juhtudel tegutseme Teie isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutame nende töötlemise eest. Käesolev Privaatsuspoliitika ei kohaldu isikuandmetele, mida töötlevad Haldaja Kliendid Platvormi Sisus ja Teenuste kasutamisel. Sellisel juhul tegutseb Klient selliste isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutab nende töötlemise eest. Haldaja töötleb selliseid isikuandmeid Kliendi eest ning tegutseme andmete volitatud töötlejana (vt Haldaja Kasutustingimuste punkti 7).

Isikuandmete all tuleb mõista igasugust teavet, mis puudutab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut (andmesubjekti).

Teie isikuandmete kogumine. Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

 • Teie annate Haldajale enda isikuandmed ise;
 • Teie isikuandmed annab Haldajale (teie ettevõtte) Kliendi esindaja või muu Kasutaja;
 • Teie isikuandmed annab Haldajale kolmas isik (nt kui kolmandast isikust makseteenuse osutaja kinnitab, kas Teie makse oli edukas või mitte);
 • Teie või teie kasutajate poolt Platvormile loodud Sisu sisaldab kolmandate isikute (nt Teie Kandidaatide isikuandmeid)
 • Automaatselt, s.h nii, nagu määratletud Haldajai Küpsiste eeskirjas. Selline töötlemine hõlmab ka potentsiaalsete Klientide (proovi- või demo Klientide, potentsiaalsete Klientide ja nende esindajate) andmete kogumist avalikest registritest.

Töödeldavad isikuandmed ja töötlemise õiguslik alus. Töötleme Teie isikuandmeid peamiselt Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. See hõlmab Teenuse osutamist, klienditoe osutamist ning Teiega ühenduse võtmist muudel Platvormi ja teenustega seotud põhjustel. Eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, pilt);
 • kontaktandmed (töökoha aadress, töökoha telefoninumber, töökoha e-posti aadress);
 • tööd puudutavad andmed (Kliendi ettevõte, ametikoht Kliendi ettevõttes);
 • sideandmed (e-post, Haldajale saadetud sõnumid);
 • Haldaja Platvormi ja Teenuste kasutamisega seotud andmed.
 • Haldaja Klientide Kandidaatide isikuandmed, nagu nt CV-d, elulookijreldused ja teised Kliendi juurde tööle kandideerimiseks esitatavad isikuandmed ja isikuandmed, mida Kliendid sisestavad ise Platvormile kui Sisu.

Kui olete Klient, siis on teie isikuandmete töötlemise aluseks Lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete rakendamine enne Lepingu sõlmimist. Kui olete Kliendi esindaja või Kasutaja, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õiguspärased huvid, et võimaldada Platvormi ja Teenuste kasutamist või Kliendi õiguspärased huvid Platvormi ja Teenuste kasutamiseks vastavalt Kliendi taotlusele.

Kui te olete potentsiaalne klient (proovi- või demo Klient, potentsiaalne klient või tema esindaja), töötleme teie isikuandmeid Platvormi ja Teenuste turundus- ja müügieesmärkidel ning selleks, et Teie ettevõte sõlmiks Haldajaga Lepingu. Eespool nimetatu saavutamiseks võime töödelda järgmisi isikuandmeid: nimi, tööalane e-posti aadress, tööalane telefoninumber, Kliendi ettevõte, ametikoht Kliendi ettevõttes, sideandmed, Platvormi ja Teenuste kasutamisega seotud andmed. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õiguspärased huvid Haldaja Platvormi ja Teenuste turundamiseks. Arvestades, et Platvorm on B2B, ehk äriettevõtetele mõeldud Platvorm ning me töötleme andmeid, mis on seotud Teie majandustegevuse ja/või tööga, eeldame, et teie õigus privaatsusele ei ole ülimuslik meie õiguspäraste huvide suhtes.

Kui te olete Haldaja Kliendi või potentsiaalse Kliendi Kandidaat või potentsiaalne Kandidaat ja/või Haldaja Klient on Teie andmed sisestanud Platvormile ise kas käsitsi või automaatselt või võimaldanud Teie andmete sisestamise läbi automaatsete kandideerimisvormide või tööportaalide ja teiste selliste keskkondade või platvormide liidestuste, siis käsitletakse Teie andmeid kui Kliendi ja/või Kasutaja poolt loodud Sisu. Sedasi töötleb Haldaja Kliendi eest Sisus sisalduvaid isikuandmeid ainult selleks, et pakkuda Kliendile Platvormi ja osutada Teenuseid, ning tegutseb selliste isikuandmete suhtes volitatud töötlejana, samas kui Klient tegutseb selliste isikuandmete suhtes vastutava töötlejana (nii nagu on defineeritud Kasutustingimuste punktis 7).

Lisaks võib Haldaja Teie isikuandmeid töödelda Haldaja õiguste kaitsmiseks (õigusnõuete tuvastamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks). Viimase õiguslik alus on Haldaja õiguspärane huvi niiviisi toimida.

Haldaja ei töötle mingeid isikuandmete erikategooriaid. Kuna vastavalt meie Kasutustingimustele ei ole Platvorm ja Teenused alla 18-aastastele kasutatavad, ei töötle me alla 18-aastaste isikute isikuandmeid.

Töötlemine nõusoleku alusel. Võime samuti töödelda Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel (nt otseturunduse eesmärgil). Kui töötlemine põhineb nõusolekul, võite nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel või klõpsates iga e-kirja lõpus toodud lingil „tühista tellimus“ [‘unsubscribe’]. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust, mida tehti enne nõusoleku tühistamist.

Volitatud andmetetöötlejad. Kasutame Teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenuseosutajaid (volitatud andmetetöötlejaid). Sedasi toimides jääme täielikult vastutavaks teie isikuandmete eest.

Kasutame järgmiste kategooriate andmetetöötlejaid: andmete kogumise-, haldamise ja -säilitamise teenuse pakkujad, e-posti teenuse pakkujad, sõnumside teenuse pakkujad, kliendisuhete haldamise ja tagasiside teenuse osutajad, otseturunduse teenuse osutajad, makseteenuse osutajad, raamatupidajad ning õigusalased ja muud nõustajad, kasutuskogemuse analüüsi ja parendamise teenuse pakkujad, veebi- ja serverimajutuse teenuse osutajad, Platvormi tarkvaravigade monitoorimisteenuse osutajad.

Detailsema info saamiseks Haldaja kasutatavate volitatud andmetöötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad) võtke palun ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Kolmandad isikud. Jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas dokumendis, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametivõimudega) või teie nõusolekul.

Kui olete Kasutaja või Kliendi esindaja, siis jagame teie isikuandmeid Kliendiga, kuna see on vajalik meie Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks Kliendi ees. Sellise jagamise õiguslik alus meie õiguspärased huvid, et võimaldada Platvormi ja Teenuste kasutamist, või Kliendi õiguspärased huvid Platvormi ja Teenuste kasutamiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Võime jagada teie isikuandmeid meie audiitoritega. Sellise jagamise õiguslik alus on meie vastav õiguslik kohustus.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu (EL) – Edastame teie isikuandmeid väljapoole EL-i ja säilitame neid seal ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas andmete saajale, kes on: i) riigis, kus on isikuandmete kaitse tagatud adekvaatsel tasemel (Ameerika Ühendriikides juhul, kui andmete saajal on Privacy Shield sertifikaat); või ii) kuulub meetme alla, mis täidab EL-i nõudmised isikuandmete edastamise kohta väljapoole EL-i.

Kui vajate üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete edastamisest väljapoole EL-i (nt andmete saajate nimed ja sellise edastamise täpne õiguslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Turvalisus. Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse (i) tehnika taset, (ii) juurutamise kulusid, (iii) töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) teie kantavaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas krüptitud säilitamist ja ligipääsu reguleerimist.

Andmete säilitamine. Säilitame teie isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik kaitsta Haldaja huve või nii kaua kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid.

Kui te olete potentsiaalne Klient (proovi- või demo Klient, potentsiaalne Klient või tema esindaja), säilitame teie isikuandmeid 12 kuud alates vastava proovi- või demoaja lõpust või alates hetkest, kui Teie isikuandmed Haldaja õiguspäraste huvide alusel turunduseesmärkidel koguti (vt eespool). Kui pole kokku lepitud teisiti, juhul kui otsustate Platvormi kasutamist hinnapaketi alusel pärast prooviperioodi lõppu mitte jätkata, säilitatakse Sisu prooviversioonis, sealhulgas seal sisalduvaid isikuandmeid, 90 päeva pärast Teie prooviperioodi lõppemist,.

Kui olete maksev Klient või tema esindaja või kasutaja, säilitame teie isikuandmeid järgmiselt:

 • vastavalt Eesti raamatupidamis- ja maksundusseadustele säilitatakse arvetega seotud teavet seitse aastat alates vastava majandusaasta lõpust;
 • vastavalt kohalduvale (Eesti) õigusele säilitame selliste nõuetega seotud isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat alates nõude sissenõutavaks muutumise kuupäevast.

Teie õigused. Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitseeeskirjadega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad:

 • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele;
 • koopia saamist oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
 • isikuandmete kustutamist;
 • isikuandmete töötlemise piiramist;
 • isikuandmete ülekandmist;
 • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguspärasel huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

Kui tundub, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele või kohtule. Selleks, et oma õigusi rakendada, palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Privaatsuspoliitika muutmine. Kui meie isikuandmete töötlemise tavad muutuvad või kui tekib vajadus Privaatsuspoliitika muutmiseks vastavalt kohalduvatele andmekaitse eeskirjadele, teistele kohalduvatele õigusaktidele, kohtupraktikale või pädevate asutuste väljastatud suunistele, on meil õigus Privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

Kohalduv õigus. Teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

Kontaktandmed. Juhul, kui Teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite rakendada enda kui andmesubjekti õigusi, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil: hello@recruitlab.ee.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 22.05.2020

Scroll to Top

Veebileht kasutab parema kliendikogemuse loomiseks küpsiseid

Veebileht kasutab parema kliendikogemuse loomiseks küpsiseid