Recruitment Software OÜ Kasutustingimused.

Käesolevad Kasutustingimused sisaldavad kõiki tingimusi, mis reguleerivad Kliendi juurdepääsu Platvormile ja Teenustele (nii nagu on defineeritud allpool) ning Teenuste kasutamist. Platvormi ja Teenuseid pakutakse teile tingimusel, et te nõustute Kasutustingimustega muutmata kujul (v.a Eritingimused (nagu defineeritud allpool)). Nõustudes Kasutustingimustega, või muul punktis 3.1 sätestatud juhul, moodustavad Kasutustingimused õiguslikult siduva lepingu teie ja Haldaja (nagu defineeritud allpool) vahel.

Nõustudes Kasutustingimustega kinnitate, et olete neid lugenud, neist aru saanud ja nõustute, et need on teie suhtes siduvad. Kui te ei soovi, et Kasutustingimused oleksid teie suhtes siduvad, siis palun ärge kasutage Platvormi ja Teenuseid.

1. MÕISTED

1.1. Eritingimused  – Tingimused, millega täpsustatakse, muudetakse või täiendatakse Kasutustingimusi Poolte kokkuleppel.

1.2. Haldaja – Recruitment Software OÜ (registrikood 14936047), aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9, 11314). 

1.3. Infosüsteem – Integreeritud pilvelahendus Teenuste osutamiseks, sealhulgas rakendused, tarkvara, riistvara, andmebaasid, liidesed, seotud meedia, dokumentatsioon, värskendused, versiooniuuendused ja muud nendega seotud komponendid või materjalid.

1.4. Kasutustingimused – Käesolevad Platvormi ja Teenuste kasutamise tüüptingimused.

1.5. Kasutaja – Füüsiline isik, kes kasutab Platvormi ja Teenuseid Kliendi nimel ja volitusel.

1.6. Kasutajakonto – Kliendikontoga seotud Kasutaja profiil Platvormi kasutamiseks, mida kasutatakse Kasutaja tuvastamiseks, personaalseks ligipääsuks Teenustele ning seadistuste muutmiseks ja salvestamiseks.

1.7. Kliendikonto – Kliendiga seotud instants Platvormi kasutamiseks, mida kasutatakse Kliendi tuvastamiseks, Kliendiga seotud Kasutajate ligipääsuks Teenustele ning seadistuste muutmiseks ja salvestamiseks.

1.8. Klient – Majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik, kes on sõlminud Haldajaga Lepingu.

1.9. Firmakonto – Profiil Kliendi erinevate ettevõtete või osakondadega seotud info eristamiseks ja/või filtreerimiseks loodud Kliendikonto raames (üks või mitu).

1.10. Leping – Haldaja ja Kliendi vahel vastavalt Kasutustingimuste punktile 3 sõlmitud kokkulepe Platvormi ja Teenuste kasutamiseks.

1.11. Pool(ed) – Ainsuses sõltuvalt kontekstist kas Haldaja või Klient, mitmuses mõlemad.

1.12. Sisu – Kasutajate poolt lisatud andmed, teosed ja muud materjalid (video, foto, pilt, skeem, tekst jms). Sisu sisaldab ka isikuandmeid, mida Klient ja/või Kasutajad Platvormil töötlevad. Seega sisaldavad käesolevad Kasutustingimused ka GDPR-i artikli 28 kohaselt nõutud andmetöötluslepingut Kliendi kui vastutava töötleja ja Haldaja kui volitatud töötleja vahel (vt Kasutustingimuste punkt 7).

1.13. Platvorm – Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevatele isikutele suunatud integreeritud tarkvaralahendus töökuulutuste, värbamiskampaaniate, kampaania veebilehtede, värbamisprotsessi, Kandidaatide, müügiprotsessi, kliendihaldusprotsessi, klientide jms haldamiseks. Platvormi mõiste hõlmab Lisarakendust ja Infosüsteemi kogumis nii veebis kui ka mobiilirakenduses.

1.14. Teenus – Lepingu alusel Kliendile pakutavad mis tahes teenused.

1.15. Lisarakendus – Kliendi serverisse või Kasutaja seadmesse vajadusel paigaldatav tarkvara info sünkroniseerimiseks Kliendi teiste lahenduste ja süsteemidega, mis toimib koos vastavate Teenustega.

1.16. Veebileht – Kõikide Haldajale kuuluvate domeenide (näiteks recruitlab.ee, recruitlab.lv ja teiste veebilehtede, mis on registreeritud domeeninime “recruitlab” või “recruitmentsoftware” all erinevates tippdomeenides) ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, videode, php- ja html-failide) kogum.

1.17. Privaatsuspoliitika – mis selgitab, kuidas Haldaja töötleb Klientide, nende esindajate, Kasutajate, Klientide (potentsiaalsete) klientide, Kandidaatide ja Klientide potentsiaalsete Kandidaadite isikuandmeid.

1.18. Kandidaat – Füüsiline isik, kelle andmeid ja isikuandmeid töötleb Klient Platvormil vastutava töötlejana ja kelle isikuandmeid töötleb Haldaja volitatud töötlejana.

1.19. Intellektuaalomandi õigused – Autoriõigused, patendid, õigused leiutistele, õigused kujunduse suhtes, andmebaasi ülesehitusega seotud õigused ning kõik muud intellektuaalomandi õigused olenemata sellest, kas tegu on registreeritud või registreerimata õigustega, sh kõik taotlused ja õigused taotleda ja saada, uuendada või pikendada neid õigusi (samuti nõuda prioriteetsust) ja muid sarnaseid või samaväärseid õigusi või kaitsevõimalusi, mis on maailma eri paikades praegu või tulevikus olemas.

2. ÜLDPÕHIMÕTTED

2.1. Haldaja annab Kliendile ja Kasutajatele juurdepääsu Platvormile. Klient ja Kasutajad kasutavad Platvormi töökuulutuste, värbamiskampaaniate, kampaania veebilehtede, värbamisprotsessi, Kandidaatide, müügiprotsessi, kliendihaldusprotsessi, klientide jms haldamiseks.   

2.2. Klient ja Kasutajad peavad ise veenduma, et Platvorm sobiks nende vajadustega ja neile kehtivatest seadustest tulenevate nõuetega. Kliendile on antud juurdepääs Platvormile, st Klient on teadlik Platvormi funktsioonidest ja võimalustest.

2.3. Platvormi täisfunktsionaalsuse kasutamiseks peab Klient looma Kliendikonto ning teatud juhtudel paigaldama Lisarakenduse oma serverisse ja/või Kasutajate arvutitesse.

2.4. Platvormi võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks Platvormi funktsionaalsus on loodud ning Klientidele ja Kasutajatele kättesaadavaks tehtud või milleks sama tüüpi tehnoloogialahendusi tavapäraselt kasutatakse. Kasutamine peab toimuma kooskõlas Kasutustingimuste, Haldaja poolt kättesaadavaks tehtud nõuannete ja juhiste ning hea tava ja õigusaktidega.

2.5. Klient ega Kasutaja ei või:

 • kasutada Platvormi õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks;
 • kasutada Platvormi ulatuses, mille suhtes kehtestatud Kasutustingimustega ta nõus ei ole;
 • saata Platvormi kaudu teistele Kasutajatele ja Kandidaatidele reklaamkirju, masspostitusi ja muud Sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustes kehtestatud nõuetega;
 • kasutada Platvormi mis tahes muul ebaseaduslikul viisil;
 • kasutada Teenuseid nende kättesaadavuse või funktsionaalsuse seireks või muudel konkureerimise eesmärkidel.

2.6. Haldaja teeb kõik, mida võiks temalt mõistlikult oodata, et Platvorm ja Teenused oleksid Kliendile kättesaadavad, toimiksid turvaliselt, kasutaksid uuemaid tehnoloogilisi lahendusi ja et neid oleks Kliendil mugav kasutada. Klient teadvustab ja nõustub, et Haldajal on õigus igal ajal parandada ja tõhustada Platvormi tehnilist ülesehitust, turvalisust, kättesaadavust ja funktsionaalsust. Haldaja ja Klient võivad Eritingimustes kokku leppida Platvormi töökindlust, kättesaadavust ja turvalisust puudutava teenustaseme kriteeriumid.

2.7. Klient arvestab ja nõustub, et Haldaja võib:

 • muuta ja täiendada Platvormi vastavalt oma nägemusele, et vastata tänapäeva lahendustele ja turu vajadustele ning lisada uusi funktsioone ja teenuseid;
 • kehtestada Platvormi teatud osade või funktsionaalsuse kasutamiseks piiranguid (näiteks Teenuste kasutamiseks vajalik andmemaht, Sisu üleslaadimise kiirus, talletatava Sisu maht jne);
 • peatada või lõpetada Platvormi pakkumise ja sulgeda selle mis tahes osa ajutiselt või alaliselt. Platvormi pakkumise lõpetamise korral  esitab Haldaja Kliendile avalduse Lepingu lõpetamiseks Kasutustingimuste punktis 10.2. toodud tingimustel;
 • käesoleva Lepingu rikkumise korral keelduda Platvormile juurdepääsu andmast mistahes Kasutajale.

2.8.Kasutustingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Haldaja võib iga Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks Privaatsuspoliitika, hinnapaketid ja kasutusjuhendid), mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

2.9. Klient ja Haldaja võivad lisaks Kasutustingimustele kokku leppida ka Eritingimustes. Eritingimused tuleb vormistada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning need loetakse samuti Lepingu lahutamatuks osaks.

2.10. Haldaja suhtleb Kliendi ja Kasutajatega eesti  või inglise keeles, vastavalt vajadusele. Leping ja muud Platvormi kasutamist ja Teenuste osutamist käsitlevad dokumendid on koostatud eesti või inglise keeles.

2.11. Kui Klient või Kasutaja ei nõustu Kasutustingimuste või nende muudatustega, ei ole tal õigust Platvormi ja Teenuseid kasutada ning ta peab selle lõpetama (vt Kasutustingimuste p 4.6).  

3. LEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Leping loetakse sõlmituks niipea, kui:

 • Klient avab Platvormil Haldaja poolt loodud Kliendi keskkonnas Kliendikonto ja/või Kasutajakonto, nõustub Kasutustingimustega ning kinnitab, et ta on tutvunud Privaatsuspoliitikaga; või
 • Klient klikib Veebilehel nupul „Start“ nõustudes seda tehes Kasutustingimustega ning kinnitades, et ta on tutvunud Privaatsuspoliitikaga; või
 • Klient ja Haldaja on allkirjastanud Lepingu dokumendi, mis sisaldab viidet Kasutustingimustele ja Privaatsuspoliitikale.

3.2. Klient peab enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimuste ja Privaatsuspoliitikaga põhjalikult tutvuma ja andma Haldaja nõudmisel kinnituse, et ta on seda teinud. Klient peab tagama, et ka tema Kasutajad on Kasutustingimuste ja Privaatsuspoliitikaga põhjalikult tutvunud.

3.3. Lepingu sõlmimisel Klient või tema esindaja kinnitab, et:

 • kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on täpsed, õiged, täielikud ja asjakohased;
 • ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane);
 • tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Lepingu sõlmimiseks ja Platvormi ning Teenuste kasutamiseks.

3.4. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Haldaja ei ole kohustatud, aga võib neid kontrollida.

3.5. Haldajal on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ükskõik millise isikuga, isegi kui see isik on nõustunud Kasutustingimustega.

3.6. Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika jäävad Kliendile ja Kasutajatele kättesaadavaks Veebilehel.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Haldajal on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, avaldades Veebilehel vastavalt Kasutustingimuste uue redaktsiooni koos muudatustega. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta järgmistel juhtudel:

 • muudatus kehtivates õigusaktides või nende tõlgendamises;
 • Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt;
 • senise Teenuse muutumine, pakkumise lõpetamine või uue Teenuse kasutuselevõtmine;
 • olulised muudatused Platvormi tehnilises ülesehituses või funktsionaalsuses;
 • Klientide ja Kasutajate ettepanekud ja kaebused;
 • vajadus andmekaitse või muude turvameetmete tõhustamiseks;
 • muudatused Haldaja ärimudelis, töökorralduses ja/või volitustes;
 • tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Platvormi ja Teenuste kasutajamugavust, kvaliteeti ja turvalisust;
 • muud ettenähtamatud juhud, kus Kasutustingimuste muutmine on mõistlikult põhjendatud või millega Haldajal ei olnud võimalik Kasutustingimuste kehtestamisel arvestada.

4.2. Haldaja teavitab Kliente Kasutustingimuste muudatustest Veebilehel ja eraldi teatega Kliendi kontaktandmete kaudu vähemalt 30 päeva enne nende jõustumist. Kui Klient ei nõustu nimetatud muudatustega, on tal õigus Leping lõpetada muudatuste jõustumisele eelneva 30 päeva jooksul. Kui Klient jätkab Platvormi ja Teenuste kasutamist pärast nimetatud 30-päevase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste muudatustega nõustunud.

4.3. Haldaja on kohustatud:

 • tagama Platvormi eesmärgipärase kasutamisvõimaluse Lepingu kehtivuse ajal;
 • viivitamata teavitama Platvormi kasutamist häirivatest tõrgetest Klienti;
 • likvideerima Platvormi toimimistõrked mõistliku aja jooksul;
 • täitma oma kohustusi majandus- ja kutsetegevuses tegutsevalt isikult tavaliselt oodatava hoolsusega;
 • pöörduma viivitamatult Lepingu täitmisel tekkivate küsimuste korral Kliendi poole.

4.4.  Kliendil on õigus:

 • kasutada Platvormi oma tegevuses Eesti Vabariigi territooriumil,
 • teha ettepanekuid Platvormi muutmiseks või täiendamiseks.

4.5. Klient on kohustatud:

 • tagama omalt poolt tingimused, mis on vajalikud Platvormi kasutamiseks;
 • tasuma Platvormi kasutamise eest kokkulepitud tingimustel;
 • andma Haldajale piisavat informatsiooni oma kohustuste täitmiseks ja õiguste kaitseks;
 • teavitama Haldajat viivitamata olulistest asjaoludest seoses Platvormi kasutamisega;
 • teavitama Haldajat viivitamata kontaktandmete muutumisest.

5. KLIENDIKONTO JA KASUTAJAKONTO

5.1. Platvormi põhifunktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik Kliendikonto ja Kasutajakonto olemasolu. Kui füüsiline isik on seotud mitme Kliendiga, siis iga Kliendikonto all luuakse sellele füüsilisele isikule eraldi Kasutajakonto.

5.2. Kasutajakontosid haldab Klient, st Kliendil on oma äranägemisel õigus luua, muuta ja deaktiveerida Kasutajakontosid ja andmeid Kasutaja kohta. Haldajal on õigus ja kohustus luua uus Kasutajakonto ainult juhul, kui Kliendil puudub juurdepääs oma Kliendikontole ning ükski Kasutaja ei ole Kliendi seaduslik esindaja. 

5.3. Oma konto kaudu igakordsel sisselogimisel Platvormile Kasutaja kinnitab, et:

 • kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on täpsed, õiged, täielikud ja asjakohased;
 • ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane);
 • tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Platvormi ja Teenuste kasutamiseks.

5.4. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Haldaja ei ole kohustatud, aga võib neid kontrollida.

5.5. Konto loomisel valivad Klient ja Kasutaja oma konto tunnuse ja parooli, mille abil on võimalik Platvormile sisse logida. Klient ja Kasutajad kohustuvad hoidma oma tunnust ja parooli salajas sellisel viisil, et need ei satuks kolmandate isikute kätte. 

5.6. Klient või Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama:

 • oma konto kuritarvitamisest;
 • oma parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse;
 • oma ametikoha muutumisest või töölt lahkumisest või muust põhjusest, miks Kasutajal ei ole enam õigust Kliendi nimel Platvormi või Teenuseid kasutada.

5.7. Kasutustingimuste punktis 5.6 nimetatud juhul võtab Haldaja kõik mõistlikud meetmed selleks, et parool uuendada, kontot kaitsta, konto arhiveerida või see kustutada.

5.8. Kliendikonto ja Kasutajakonto kehtivad tähtajatult kuni kustutamiseni või Lepingu lõppemiseni. Kui Klient on palunud Haldajal Kliendikonto kustutada, käsitleb Haldaja seda Lepingu lõpetamisena Kliendi poolt.

6. TASUMINE

6.1. Haldajal on õigus kehtestada Platvormi kasutamiseks tasusid, avaldades kas Kliendile personaalselt või Veebilehel vastavad hinnapaketid. Klient peab Platvormi kasutamiseks valima hinnapakettide seast endale sobiva tasulise hinnapaketi.

6.2 Haldajal on õigus muuta pakettide Tasu suurust teatades sellest Kliendile ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva. Juhul, kui Klient uue Tasu suurusega ei nõustu, siis on Kliendil õigus käesolev Leping lõpetada järgides kokkulepitud etteteatamistähtaega.

6.2. Klient kohustub tasuma Haldajale Platvormi kasutamise ja osutatud Teenuste eest vastavalt hinnapaketile, valitud lisadele ja Kliendi poolt valitud Kliendi- ja Kasutajakontode arvule või lähtuvalt Eritingimustest.

6.3. Enne tasulise hinnapaketi valimist on esmakordsel Kliendil võimalik proovida Platvormi standardlahendust prooviperioodi jooksul tasuta. Prooviperioodi kestus päevades avaldatakse Haldaja Veebilehel või lepitakse Kliendiga kokku personaalselt. Prooviperioodi eest Haldaja Kliendile arvet ei esita.

6.4. Kui Klient soovib pärast tasuta prooviperioodi lõppemist Platvormi kasutamist jätkata tasulise hinnapaketi alusel, siis peab ta endale sobiva tasulise hinnapaketi välja valima ja tasuma ettemaksu järgmise perioodi eest hiljemalt prooviperioodi lõpuks. Kui Klient seda teinud ei ole, siis prooviperioodi lõppemisel on Haldajal õigus koheselt sulgeda Kliendikonto ja Kasutajakontod, sh kustutada kogu sinna lisatud Sisu, ning lõpetada Leping automaatselt. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, säilitatakse prooviversiooni Sisu 90 päeva pärast prooviversiooni lõppemist juhuks, kui Klient otsustab jätkata Platvormi kasutamist tasulise hinnapaketi alusel.

6.5. Hinnapaketi alusel tasumine toimub perioodilise ettemaksu põhimõttel, st Klient tasub Platvormi kasutamise eest iga järgmise perioodi (tavaliselt kalendrikuu või jooksev aasta) eest ette.

6.6. Iga makseperioodi alguses esitatakse Kliendile e-posti teel või e-arve rakenduses arve või maksetaotlus. Klient peab tegema makse arvel või maksetaotlusel märgitud kuupäevaks.

6.7. Kui Klient tasub panga- või krediiitkaardiga, volitab Klient Haldajat oma panga- või krediitkaarti või pangakontot debiteerima kõigi maksmisele kuuluvate tasude ulatuses igal makseperioodil. Samuti volitab Klient Haldajat kasutama kolmandat osapoolt maksete töötlemiseks.

6.8. Kui Klient tasub arve alusel, esitab Haldaja arve iga makseperioodi alguses. Kõik arvel näidatud summad kuuluvad maksmisele arvel märgitud kuupäevaks. Maksetähtaeg on kümme päeva alates arve kättesaamise kuupäevast. Maksega viivitamise korral kohustub klient tasuma viivist 0,05% hilinenud summalt iga viivitatud päeva eest seni, kuni kogu makse on Haldajale laekunud.

6.9. Klient saab oma hinnapaketti muuta, tellida lisasid ja muuta Kasutajakontode arvu. Sellistest muudatustest tulenev muudatus hinnas kajastub Kliendi järgmise perioodi arvel. Kõrgema tasuga hinnapaketist tulenevad kasutusvõimalused jõustuvad kohe pärast seda, kui Klient kinnitab paketi muutmist. Madalama tasuga hinnapaketi muudatused jõustuvad alates järgmise perioodi algusest.

6.10. Tasutud ettemaksu ei tagastata, sealhulgas kui:

 • Klient ei ole ettemakstud perioodi jooksul Platvormi kasutanud või on teinud seda ainult osaliselt;
 • Klient vahetab Platvormi hinnapaketti;
 • Klient lõpetab Lepingu ühepoolselt Kasutustingimuste või seaduse alusel, ilma et Haldaja oleks Lepingut rikkunud;
 • Haldaja lõpetab Lepingu ühepoolselt Kasutustingimuste või seaduse alusel.

6.11. Kui Klient hilineb oma makse teostamisega 14 päeva, on Haldajal õigus piirata Kliendi juurdepääsu Platvormile ja keelduda Teenuste osutamisest. Seejuures on Haldajal õigus arvestada tasu ka perioodi eest, mil ta rakendab Kliendi suhtes eelnimetatud piiranguid. Haldaja teavitab Klienti maksekohustuse rikkumise korral kavandatavate piirangute rakendamisest Kliendi e-posti aadressil.

6.12. Kõik Kasutustingimustes esitatud ja viidatud tasud on esitatud ilma kohanduvate maksudeta. Haldajal on õigus lisada arvele vastavalt seadustele kohanduvad maksud.

7. SISU JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KOKKULEPE

7.1. Haldaja osutab Kliendile Platvormi kaudu Sisu veebis majutamise ja hooldamise teenust. Klient otsustab, millist Sisu, sealhulgas isikuandmeid, ta soovib, ja kas soovib, Platvormil töödelda. Sedasi töötleb Haldaja Kliendi eest Sisus sisalduvaid isikuandmeid ainult selleks, et pakkuda Platvormi ja osutada Teenuseid, ning tegutseb selliste isikuandmete suhtes volitatud töötlejana, samas kui Klient tegutseb selliste isikuandmete suhtes vastutava töötlejana.

7.2. Kõikjal, peale demo versiooni (mis ei peaks sisaldama reaalseid andmeid, sealhulgas isikuandmeid), või paigaldamise ajal, ei ole Haldajal Sisule ligipääsu ilma Kliendi taotluseta (nt klienditoeks). Kasutajatel on ligipääs ainult Sisule, mille on Klient neile Platvormi kaudu kättesaadavaks teinud.

7.3. Andmesubjektide kategooriad, kelle Sisus sisalduvaid isikuandmeid Klient võib töödelda, võivad hõlmata muuhulgas identifitseerimisandmeid, kontaktandmeid, tööd puudutavad andmeid, sideandmeid, Kandidaatide hindamiseks vajalikke andmeid, RecruitLabi Platvormi ja Teenuste kasutamisega seotud andmeid. Isikuandmete kategooriad, mida Klient võib Sisus töödelda võivad muuhulgas hõlmata identifitseerimisandmeid, kontaktandmeid, tööd puudutavad andmeid, sideandmeid, teisi Kandidaatide hindamiseks vajalikke andmeid, RecruitLabi Platvormi ja Teenuste kasutamisega seotud andmeid.

7.4. Klient ja Haldaja soovivad nõuetekohaselt järgida kõiki enda vastavaid kohustusi, mille alus on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016 määrus (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus e GDPR) ning igasugused muud asjakohased kohalduvad andmekaitse eeskirjad (koos Andmekaitsealased õigusaktid).

7.5. Käesolevate Kasutustingimuste tähenduses on terminitel „vastutav töötleja“, „volitatud töötleja“, „isikuandmed“, „andmesubjekt“, „isikuandmetega seotud rikkumine“ GDPR-is antud tähendus. „Alamtöötleja“ tähendab teist volitatud töötlejat, kelle on Haldaja kaasanud Sisus toodud isikuandmete töötlemiseks.

7.6. Klient kui andmete vastutav töötleja vastutab täielikult tema Platvormi ja Teenuste abil Sisus töödeldavate igasuguste isikuandmete eest. Klient kinnitab, et tema isikuandmete töötlemise tavad on täielikult kooskõlas Andmekaitsealaste õigusaktidega, sealhulgas, et tal on Sisus sisalduvate isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus vastavalt käesolevas dokumendis sätestatule ning, et ta on töötlemisest andmesubjekte korrapäraselt teavitanud. Kui Kasutaja lisab Platvormile Sisu, peab ta tagama selle täpsuse, õigsuse, terviklikkuse, asjakohasuse ja selle vastavuse Lepingule, heale tavale ja õigusaktidele.

7.7. Haldaja:

 • töötleb Sisus sisalduvaid isikuandmeid ainult Kliendi õiguspäraste dokumenteeritud juhiste alusel ning Platvormi pakkumise ja Teenuste osutamise eesmärgil, välja arvatud kui seda on nõutud Andmekaitsealaste õigusaktidega. Sellisel juhul teavitab Haldaja Klienti eelnevalt sellisest vajadusest, kui seadus sellise teabe edastamist ei keela;
 • tagab, et isikud, kellel on volitus töödelda Sisus sisalduvaid isikuandmeid, on võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse;
 • võttes arvesse töötlemise ja Haldajale kättesaadava teabe olemust, aitab Kliendil tagada, et viimane järgib oma kohustusi vastavalt GDPR-i artiklitele 32 kuni 36;
 • teavitab Klienti kui Haldaja arvates rikub Kliendi juhis Andmekaitsealaseid Õigusakte.

7.8. Haldaja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid võttes arvesse (i) tehnika taset, (ii) juurutamise kulusid, (iii) töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) andmesubjekti kantavaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas krüptitud säilitamist ja ligipääsu reguleerimist. Meetmete valikul eeldab Haldaja, et Platvormi ja Teenuseid kasutatakse vastavalt nende sihtotstarbele (Kandidaatide haldamine, -suhtlus ja -hindamine Kandidaatide tööle värbamise eesmärgil, värbamisprotsesside ja -projektide haldamine, töökuulutuste- ja värbamiskampaaniate ning veebilehtede haldamine, kliendisuhtluse haldamine, jne), mis ei tohi hõlmata mitte mingisuguste isikuandmete erikategooriate töötlemist (vaata ka eespool punkti 7.3.).

7.9. Haldaja teavitab viivitamatult Klienti, kui ta saab andmesubjektilt taotluse seoses oma isikuandmetega Kliendi Sisus ning lubab Kliendil sellele vastata. Haldaja ei vasta andmesubjekti taotlusele ilma Klienti eelneva kirjaliku nõusolekuta. Võttes arvesse töötlemise olemust, aitab Haldaja Klienti niivõrd, kuivõrd on see võimalik asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, et täita Kliendi kohustus vastata andmesubjekti taotlusele vastavalt Andmekaitsealastele Õigusaktidele.

7.10. Klient volitab Haldajat kasutama järgmisi alamtöötlejate kategooriaid:

 • veebimajutuse teenuse osutajad;
 • haldamise ja säilitamise pakkujad;
 • e-posti teenuse osutajad;
 • kliendisuhete haldamise ja tagasiside teenuse osutajad;
 • makseteenuse osutajad.
 • platvormi tarkvaravigade monitoorimisteenuse osutajad
 • kasutajakogemuse analüüsi teenuse osutajad

Alamtöötlejate täielik nimekiri on saadaval vastava taotluse esitamisel.

Haldaja teavitab Klienti igasugustest plaanitud muudatustest, mis puudutavad teiste alamtöötlejate kategooriate lisamist või vahetust. Klient võib esitada vastuväite Haldaja uue alamtöötlejate kategooria kasutamisele, teavitades sellest Haldajat kümne tööpäeva jooksul pärast Haldaja teavituse kätte saamist. Juhul, kui Klient esitab vastuväite uue alamtöötlejate kategooria suhtes, võtab Haldaja tarvitusele mõistlikud jõupingutused, et pakkuda Kliendile Platvormi ja Teenuseid ilma sellise alamtöötlejate kategooriata. Kui see ei ole võimalik, võib Klient Lepingu lõpetada. Haldaja kehtestab alamtöötlejatele samad andmekaitsekohustused, mis on sätestatud käesolevas dokumendis. Kui alamtöötleja ei täida enda andmekaitsekohustusi vastutab Haldaja Kliendi ees alamtöötleja kohustuste täitmise eest.

7.11. Haldaja ja tema alamtöötlejad võivad edastada isikuandmeid väljapoole EL-i ainult siis, kui neil on selleks seaduslik alus, sealhulgas andmete saajale, kes on: i) riigis, kus on isikuandmete kaitse tagatud adekvaatsel tasemel; või (ii) dokumendi alusel, mis katab EL-i nõudeid isikuandmete edastamiseks väljapool EL-i olevatele volitatud andmetetöötlejatele.

7.12. Haldaja teavitab Klienti ilma asjatu viivituseta e-posti teel pärast seda, kui on saanud teada isikuandmetega seotud rikkumisest ning teeb Kliendiga isikuandmetega seotud rikkumisest tulenevalt mõistlikult koostööd. Sellisel juhul võib Klient kasutada Haldaja edastatud isikuandmetega seotud rikkumist puudutavat teavet ainult selleks, et tagada ja/või näidata enda kooskõla Andmekaitsealaste õigusaktidega. Klient hoiab seda teavet konfidentsiaalsena, välja arvatud siis, kui tegu on Kliendi enda konfidentsiaalse teabega või kui selline teave tuleb avaldada vastavalt mis tahes kohalduvatele õigusaktidele.

7.13. Haldaja teeb Kliendi kirjalikul taotlusel viimasele kättesaadavaks teabe, mis on vajalik näitamaks, et ta järgib käesolevas paragrahvis ja GDPR-i artiklis 28 sätestatud kohustusi, eeldusel, et taotletud teave on Haldaja valduses või kontrolli all. Kui see osutub Kliendile ebapiisavaks, peab Haldaja tegema Kliendiga koostööd, sealhulgas lubama Kliendi või Kliendi volitatud ja Haldaja aktsepteeritud muu audiitori korraldatavaid mõistlikke auditeid, sealhulgas inspektsioone, ja neile kaasa aitama. Selliste auditite ja inspektsioonide üksikasjad lepitakse Poolte vahel kokku, kuid olenemata sellest kohaldub allpool toodu:

 • Haldaja on kohustatud andma Kliendile teavet, toimikuid ja dokumente ainult siis, kui see on mõistlikult vajalik, et näidata tema kohustuste täitmist vastavalt käesolevale paragrahvile 7 ja GDPR-i artiklile 28 seoses Sisus sisalduvate isikuandmetega;
 • Haldaja ei avalda mingit teavet, mingeid toimikuid ega muid dokumente, millele kohalduvad tema ärisaladused;
 • Haldaja ei avalda mingit teavet, mingeid toimikuid ega muid dokumente, mis tooks kaasa kohalduvatest õigusaktidest või muude klientide või isikutega sõlmitud lepingutest tuleneva konfidentsiaalsuskohustuste rikkumise;
 • Haldaja ei avalda mingit teavet, mingeid toimikuid ega muid dokumente, mis on seotud asjaga, mille suhtes on käimas, on menetluses või ähvardab tulla kohtuvaidlus või muu vaidluse lahendamise mehhanism Kliendi ja Haldaja vahel;
 • Klient käsitleb konfidentsiaalsena kogu teavet, kõiki toimikuid ja muid dokumente, mis on Kliendile antud vastavalt käesolevale paragrahvile 7;
 • Klient ei või rakendada oma õigust auditi tegemiseks käesoleva paragrahvil 7 alusel sagedamini kui üks kord kalendriaasta jooksul, välja arvatud siis, kui tal on põhjendatud kahtlus Haldaja kohustuste täitmises.

7.14. Kasutajad ei või Platvormile lisada Sisu, mis sisaldab viiruseid või arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või katkestavad muul viisil Platvormi tavapärast töötamist või mis on salvestatud Kliendi või Kasutaja arvutites ja katkestavad või kahjustavad nende normaalset töötamist. Klient vastutab selle tagamise eest.

7.15. Klient annab Haldajale Sisu jaoks vajalikud õigused (sealhulgas lihtlitsentsi, mis puudutab igasugust intellektuaalomandi õigustega kaitstud Sisu) ning kinnitab, et tal on õigus niiviisi toimida.

8. INTELLEKTUAALNE OMAND

8.1. Platvorm, Veebileht ning nende mis tahes osad ja elemendid (sealhulgas andmebaasid ja tarkvara, ärinimed, kaubamärgid, ärisaladused, domeeninimed jms) on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Haldajale, tema töötajatele või Haldaja koostööpartneritele.

8.2. Käesoleva Lepinguga omandab Klient üksnes lihtlitsentsi, mille alusel on Kliendil õigus Platvormi kasutada. Käesoleva Lepingu alusel omandatav lihtlitsents kehtib kuni käesoleva Lepingu lõppemiseni. Haldaja lubab Lepingu kehtivuse ajal Kliendil ja Kasutajatel kasutada Platvormi funktsionaalsust oma sisemisteks vajadusteks kooskõlas Lepingu tingimustega tavalisel otstarbel, milleks Platvorm on mõeldud. Haldaja ei anna Kliendile ega Kasutajale mis tahes muid litsentse ega õigusi ning Kliendil ega Kasutajal ei teki Platvormile ega Veebilehele intellektuaalse omandi õigusi.

8.3. Kasutaja ega Klient ei või Platvormi, Veebilehte ega nende komponente ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta, kopeerida, paljundada, levitada, töödelda, tõlkida, teha väljavõtteid, edastada, lülitada teistesse andmebaasidesse ega üldsusele kättesaadavaks teha ega muul moel kasutada Platvormi või Veebilehe suhtes tekkinud intellektuaalse omandi õigusi. Samuti ei ole Kliendil ega Kasutajal õigust anda Platvormi, Veebilehe või nende komponentide kasutamiseks all-litsentse ega luua nende põhjal uusi intellektuaalse omandi objekte. Keelatud on Platvormi, Veebilehe või nende mis tahes osi ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta müüa, rentida, litsentsida, liidestada Kliendi või kolmandate isikute süsteemidega või kasutada neid mis tahes programmide abil, mis koormavad või segavad Platvormi või Veebilehe tööd või mis moonutavad Sisu.

9. KONFIDENTSIAALSUS

9.1. Pool on kohustatud hoidma Lepingu kehtivuse ajal ning pärast Lepingu lõppemist tähtajatult teise Poole äri- ja tootmissaladusi (edaspidi Konfidentsiaalne teave) mis on seotud ja saadud seoses käesoleva lepingu sõlmimise ja täitmisega ning võtma tarvitusele mõistlikud meetmed Konfidentsiaalse teabe kolmandate isikute valdusesse sattumise vältimiseks. Selle punkti sätteid ei kohaldata teabe suhtes, mis on avalikult kättesaadav käesoleva lepingu sõlmimise ajal või muutub avalikult kättesaadavaks pärast selle sõlmimist muul viisil kui konfidentsiaalsuse punkti rikkumise teel. Lepingupool võib avaldada konfidentsiaalset teavet määral, mil see on nõutav seaduse või kohtumääruse alusel.

9.2. Konfidentsiaalseks teabeks peetakse igasugust teisele poolele teatavaks tehtud kirjalikku või suulist teavet, mida pool ise ei anna üldiseks kasutamiseks ja mille sellisest käsitlemisest on teist poolt teavitatud või mille puhul teine pool peab seda mõistlikult eeldama.

9.3 Konfidentsiaalseks teabeks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult:

 • Lepingud ja kokkulepped sealhulgas nende sisu, pooled ja täitmine ning tasu suurus;
 • andmed klientide, äripartnerite, tarnijate kohta;
 • Poole finantsmajanduslik seis, äriplaanid, struktuur;
 • hinnakujundus- ja tootmisinfo;
 • kasutatav tehnoloogia, seadmed, tarkvara, materjalid ja sellega seonduvad dokumendid;
 • tark- ja riistvaraga seonduv informatsioon, arvutiprogrammid;
 • juhtorganite otsused;
 • töötajate andmed, sealhulgas nende tasustamise tingimused ja meetodid (summad, arvutusmeetodid, maksetingimused jne);
 • igasugune teave seoses teise Lepingupoole intellektuaalomandiga.
 • salasõnad, koodid;
 • mistahes muu informatsioon, mille saladuses hoidmiseks on teisel Poolel selgelt äratuntav huvi.

10. TUGI-, HOOLDUS- JA ARENDUSTEENUSED

10.1. Haldaja uuendab pidevalt Platvormi toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et pakkuda Klientidele ja Kasutajatele kvaliteetseid Teenuseid. Selle eesmärgi täitmiseks võib Haldaja aeg-ajalt Platvormi ja selle komponente muuta, samuti muuta nõudeid Platvormi ja selle kaudu osutatavate Teenuste kasutamiseks vajalikule riist- ja tarkvarale. Haldaja teavitab Klienti ja Kasutajaid olulisematest muudatustest ette mõistliku aja enne nende jõustumist, võttes arvesse muudatuse tõenäolist mõju Klientidele ja Kasutatele.

10.2. Haldaja võib pakkuda Platvormi kasutamiseks mitmesuguseid abimaterjale, mis on kättesaadavad Veebilehel. Probleemide, küsimuste ja ettepanekute korral on Kliendil ja Kasutajatel võimalik Haldajaga ühendust võtta Veebilehel toodud kontaktide kaudu.

10.3. Kui Klient kasutab Platvormi tasulise hinnapaketi alusel, siis tagab Haldaja Kliendile Platvormi tehnilises lahenduses asjakohased versiooniuuendused ja värskendused.

10.4. Haldaja võib ajutiselt peatada ligipääsu Platvormile, kui see on vajalik Platvormi muutmise, hooldamise või uuendamise eesmärgil, kolmandate isikute asendus-, muutmis- või hooldustööde tõttu või muudel juhtudel, mis tulenevad õigusaktidest või pädevate ametkondade otsustest. Regulaarsetest hooldustöödest teavitab Haldaja Kliente ja Kasutajaid ette Platvormi vahendusel vähemalt 2 tööpäeva. Selleks, et võimalikult vähe häirida Platvormi kasutamist, teostab Haldaja korralisi hooldus- ja/või arendustöid tööpäeviti vahemikus kell 18.00-07.00 (CET) või nädalavahetustel.

10.5. Kui Platvormis esineb vigu või mis tahes muid funktsionaalsushäireid, mille tulemusel Platvormi kasutamine on takistatud, siis teeb Haldaja kõik mõistlikult võimaliku, et need häired kõrvaldada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul alates veateate saamisest. Kui funktsionaalsuse häired on vähetähtsad, võib Haldaja need kõrvaldada ka hiljem kui 48 tunni jooksul veateate saamisest. Sellisel juhul teavitab Haldaja sellest Klienti.

11. LEPINGU LÕPPEMINE

11.1. Leping on sõlmitud tähtajatult, v.a juhul, kui Eritingimustes teisiti kokku ei ole lepitud. Poolel on õigus Leping mistahes põhjusel lõpetada teatades Lepingu lõpetamisest teisele Poolele kirjalikult ette vähemalt 2 (kaks) kuud e-posti teel või Platvormi kaudu.

11.2. Haldajal on õigus ühepoolselt Leping koheselt, ilma etteteatamata üles öelda, kui:

 • Klient on enda kohta esitanud valeandmeid;
 • Klient ei ole Teenust kasutanud järjest vähemalt ühe aasta jooksul;
 • selgub, et Kliendi nimel Platvormi, Teenuseid või Kliendikontot kasutanud isikul puudub esindusõigus Kliendi nimel tegutsemiseks;
 • on välja kuulutatud Kliendi pankrot või saneerimine, samuti kui Kliendi suhtes on alustatud sundlõpetamine või likvideerimine;
 • Klient tahtlikult või raskelt hooletult põhjustab Haldajale kahju;
 • teistel Lepingus nimetatud põhjustel.

11.3. Kummalgi Poolel on õigus Leping ilma etteteatamata üles öelda, kui teine Pool rikub oluliselt Lepingut ega ole seda rikkumist kõrvaldanud talle antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.

11.4. Lepingu lõppemisel sulgeb Haldaja vastavad kontod ning, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kustutab nendel asuva Sisu 90 päeva pärast Lepingu lõppemist. Haldaja ei kustuta sellist Sisu, mille säilitamine on kohustuslik kohalduva õiguse alusel. Klient saab laadida alla Sisu koopia üldtunnustatud formaadis või, kui Kliendikonto peaks mingil põhjusel olema mittekasutatav, paluda Haldajal edastada see 90 päeva jooksul Lepingu lõppemisest.

12. HALDAJA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

12.1. Haldajal ei ole kohustust kontrollida Kasutajate poolt Platvormile lisatud Sisu ja Kasutaja toiminguid Platvormil. Samuti ei ole Haldaja kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida nad Platvormile lisavad või selle kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad. Samas on Haldajal infoühiskonna teenuse seadusest tulenev kohustus teavitada pädevaid järelevalveasutusi võimalikust ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest ning identifitseerida neid Kliente ja Kasutajaid, kellele ta osutab andmete talletamise teenust.

12.2. Kui Klient või Kasutaja rikub Lepingut, Platvormil kehtivaid häid tavasid või õigusakte, on Haldajal õigus:

 • kõrvaldada rikkumine või õigusvastane Sisu;
 • nõuda rikkumise lõpetamist ja käitumise või Sisu kooskõlla viimist Lepingu, hea tava või õigusaktidega;
 • ajutiselt tõkestada Kliendi või Kasutaja juurdepääs Platvormile või selle mis tahes osale, sh ajutiselt sulgeda Kasutajakonto;
 • piirata Kliendi või Kasutaja kasutusõigusi.

12.3. Kui Kliendi või Kasutaja rikkumine on korduv või muul põhjusel oluline, siis on Haldajal õigus keelata püsivalt Kliendil või Kasutajal vastava Teenuse või Platvormi osa kasutamine, kustutada Kasutajakonto või Leping lõpetada ilma ette teatamata.

12.4. Haldaja võib Platvormilt kaebuse alusel eemaldatud Sisu uuesti Platvormile lisada või sellele juurdepääsu taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Lepingule, Platvormil kehtivatele headele tavadele või õigusaktidele.

13. VASTUTUS

13.1. Haldaja pakub Platvormi „nii nagu on“ põhimõttel. Haldaja ei anna Kliendile lisaks Kasutustingimustes sõnaselgelt kirjeldatule mingeid täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi Platvormi kaudu kättesaadavate konkreetsete funktsioonide, õigusaktidele vastavuse, kindlaks eesmärgiks kasutamiskõlblikkuse, töökindluse, kättesaadavuse ega Kliendi vajadustele vastavuse kohta, v.a kui Pooled on selles eraldi kokku leppinud.

13.2. Ulatuses, millises see on kohalduva õiguse alusel lubatud, vastutab Haldaja ainult siis, kui ta on oma tegevuses või tegevusetuses süüdi. Haldaja koguvastutus (sh intressid) kõigi Lepingu rikkumisega seotud nõuete eest on piiratud kahekordse Lepingujärgse kuutasu või tegeliku kahjuga, olenevalt sellest, kumb on väiksem. Ulatuses, millises see on kohalduva õiguse alusel lubatud, ei vastuta Haldaja Kliendile või Kasutajale tekitatud saamata jäänud tulu, puhtmajandusliku kahju ega mittevaralise kahju eest, samuti muude kaudsete, erilaadsete, tegevuse tulemusest johtuvate, hoiatava või karistava iseloomuga kahjude eest. Samuti ei vastuta Haldaja kahju ja muude tagajärgede eest, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

 • Veebileht või Infosüsteem ei toimi mõnes veebilehitsejas;
 • Kliendi ja Kasutaja või Klientide või Kasutajate vahel tekkinud vaidlused;
 • Kliendi või Kasutaja poolt Platvormi vahendusel kolmandate isikutega (nt Kandidaatide või Kliendi klientidega) tehtud tehingute kehtivuse, täitmise ja õiguspärasuse eest;
 • Kliendi või Kasutaja poolt Platvormile Sisu lisamine, mis ei ole või mida ei kasutata kooskõlas Lepingu, Platvormil kehtiva hea tava või õigusaktidega;
 • Kliendi poolt Kasutajakontode haldamine, sh Kliendikonto või Kasutajakonto kaudu toimepandud õigusrikkumised või Kasutustingimuste rikkumised, sõltumata sellest, kas tegemist oli Kliendikonto või Kasutajakonto kasutamiseks volitatud isikuga;
 • õigusaktides ja nende tõlgendamises toimunud muudatused, nende mõjud Klientide või Kasutajate äritegevusele ning vastavate muudatuste kajastamine Platvormis, kui see ei ole Haldajale õigusaktidest või Haldaja suhtes jõustunud kohtulahenditest tulenevalt kohustuslik;
 • vääramatu jõud ja muud Haldajast mitteolenevad vead või häired, mis takistavad Kliendil või Kasutajatel Platvormi, Veebilehe ja/või Teenuste kasutamist (näiteks katkestused internetiühenduses jne);
 • Kliendi või Kasutaja seadmetes esinevad vead, kahjustused või Platvormi või Veebilehe kasutamiseks sobimatud seadistused;
 • korraliste hooldus- ja/või arendustööde tõttu Platvormi, Veebilehe ja/või Teenuste kasutamisel tekkinud viivitused, katkestused või tõrked;
 • andmete töötlemine kolmandate isikute poolt, kellele Haldaja on need edastanud Kliendi või Kasutaja nõusolekul, v.a alamtöötlejad, kes töötlevad Sisus olevaid isikuandmeid;
 • kui Haldaja saab teada Platvormi vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab selle või tõkestab sellele juurdepääsu või võtab aktiivselt tarvitusele muud meetmed õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks;
 • Haldaja õiguskaitsevahendite kasutamine ja selle tõttu Kliendile, Kasutajale või kolmandale isikule tekkinud kahju välja arvatud juhul, kui hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega;
 • Kliendikonto või Kasutajakonto parooli kadumine või volitamata kolmandate isikute kätte sattumine või kolmandate isikute poolt kasutamine;
 • kolmandate isikute süsteemides (näiteks Amazon Web Services, Microsoft Office 365, Facebook, Linkedin, tööportaalid, kolmandate osapoolte või Kliendi veebilehed, jt) esinevad tõrked ja puudused, mis mõjutavad Platvormi ja/või Teenuste toimimist ning kättesaadavust

13.3. Klient hüvitab Haldajale igasuguse kahju, mis on Haldajale tekkinud mis tahes nõuetest, kohustustest, hagidest, kaebustest, süüdistustest, kuludest, kulutustest, jms (sh õigusabikuludest), mis on tingitud sellest või seotud sellega, et Klient on rikkunud oma käesolevast Lepingust või Andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi isikuandmete vastutava töötlejana.

14. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

14.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

14.2. Kui Klient ei ole rahul Haldaja tegevusega, on tal õigus esitada Haldajale kaebus. Haldaja teeb pingutusi, et lahendada lahkarvamused läbirääkimiste teel. Ka muud Kliendi ja Haldaja vahelised vaidlused seoses Lepinguga püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

14.3. Kui kaebuse või muu vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ebaõnnestub, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus, Eestis.

Kasutustingimused uuendati 01.06.2021 ja kehtivad hiljemalt alates 01.07.2021

Scroll to Top

Meie veebileht kasutab küpsiseid

Nagu enamik veebilehti, kasutame ka meie küpsiseid, et analüüsida veebilehe külastusi ja pakkuda Sulle paremat kasutuskogemust.
Valides "Nõustu", nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmesse. Küpsiste kohta lisateavet saad lugeda siit

Meie veebileht kasutab küpsiseid

Nagu enamik veebilehti, kasutame ka meie küpsiseid, et analüüsida veebilehe külastusi ja pakkuda Sulle paremat kasutuskogemust. Valides "Nõustu", nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmesse. Küpsiste kohta lisateavet saad lugeda siit